OBCHODNÍ PODMÍNKY

V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává firmaDagmar Dubešová, IČ:66651824, DIČ: CZ7852132541, Výpis z živnostenského rejstříku č.j. ZU/291/2014/K/4 vydal Městský úřad Železný Brod, vznik oprávnění 01.07.2000.Provozovna firmy: adresa: Pražská 2876/60, 46601 Jablonec nad Nisou (Sídlo firmy na adrese Vlastimila Rady 862, 46822 Železný Brod), email: info@silvera.cz/, Tel: 604793097

1. Vymezení pojmů

1.1 Prodávajícím se rozumí provozovatel internetového obchodu www.silvera.cz/ = Dagmar Dubešová, IČ:66651824, DIČ: CZ7852132541, Výpis z živnostenského rejstříku č.j. ZU/291/2014/K/4 vydal Městský úřad Železný Brod, vznik oprávnění 01.07.2000. Provozovna firmy se nachází na adrese Pražská 2876/60, 46601 Jablonec nad Nisou (Sídlo firmy na adrese Vlastimila Rady 862, 46822 Železný Brod), email: info@silvera.cz/, Tel: 604793097

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.silvera.cz/ (dále jen internetový obchod)

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2Objednávkový formulář obsahuje název zboží, jeho označení, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3Identifikační údaje kupujícího jsou jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, adresa bydliště či adresa sídla firmy (IČ), dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené v internetové prodejně prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je správné a přesné vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v internetovém obchodu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v internetovém obchodě prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy (záruka vrácení peněz)
4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.
4.2 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle (nikoliv na dobírku) nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
4.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
4.6 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit zpět nepoužité zboží včetně obalu, faktury či dodacího listu a všech doplňků, uvést číslo účtu pro vrácení peněz, případně adresu, kam má být platba zaslána. Prodávající přednostně zasílá vrácené peníze zpět na bankovní účet kupujícího.

4.7 Kupující odešle zpět vrácené zboží doporučeně na adresu  firmy (adresa pro zaslání: Dagmar Dubešová, Vlastimila Rady 862, Železný Brod, 46822), nikoliv na dobírku. Pokud kupující zašle zboží zpět na dobírku, prodávající jej nepřevezme.
4.8 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.
5.2 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112
6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3 Na všechny výrobky poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců ode dne prodeje výrobku, tato záruka se vztahuje na skryté vady výrobku, nikoliv na jeho běžné opotřebení.

6.3 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.4 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

6.5Adresa pro zasílání reklamací: Dagmar Dubešová, Vlastimila Rady 862, Železný Brod, 46822, spolu s dokladem o prodeji a krátké zprávě o závadě

7. Ochrana osobních údajů
7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího.

7.2 Prodávající se zavazuje nepředávat osobní údaje o kupujícím třetím osobám,chránít osobní údaje o kupujícím před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

8. Závěrečná ujednání
8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 Používáním internetového obchodu kupující souhlasí s výše uvedenými pravidly